0967 152 189 nhadattuyenquang.net@gmail.com

Flamingo Tân Trào

25/05/2023
 • Flamingo Tân Trào
 • Flamingo Tân Trào
 • Flamingo Tân Trào
 • Flamingo Tân Trào
 • Flamingo Tân Trào

Thông tin dự án

Chi tiết

D? án Flamingo Tân Trào là qu?n th? khu du l?ch ngh? d??ng ho?t ??ng theo ph??ng th?c chia s? l?i nhu?n. T?ng di?n tích d? án 25ha, g?n sát ngay khu di tích l?ch s? Tân Trào. S? h?u m?t không gian v?n hóa l?ch s? hàng ??u c?a t?nh Tuyên Quang.

GI?I THI?U D? ÁN FLAMINGO TÂN TRÀO

D? án ngh? d??ng Flamingo Tân Trào n?m t?i xã Tân Trào, huy?n S?n D??ng, t?nh Tuyên Quang. Là d? án ngh? d??ng ??t tiêu chu?n 4 sao qu?c t? ??u tiên t?i S?n D??ng, Tuyên Quang. V?i kho?ng 700 s?n ph?m các lo?i ph?c v? cho nhu c?u ngh? d??ng, Flamingo Tân Trào tr? thành ?i?m du l?ch l?n trên nh?ng n?n t?ng c? s? có s?n.

D? án ngh? d??ng Flamingo Tân Trào

Thông tin c? b?n v? d? án

 • Tên d? án: Flamingo Tân Trào Tuyên Quang
 • V? trí d? án: xã Tân Trào, huy?n S?n D??ng, Tuyên Quang
 • Ch? ??u t?: Liên danh Flamingo Holding Group – H?ng H?c ??i L?i
 • T?ng di?n tích d? án: 25 ha
 • Lo?i hình s?n ph?m: shophouse, li?n k?, bi?t th?
 • Quy mô d? án: 704 c?n
 • Hình th?c s? h?u: S? h?ng lâu dài.
 • T?ng s? v?n ??u t?: 663 t? ??ng.
 • Mô hình kinh doanh: Chia s? l?i nhu?n

V? TRÍ D? ÁN FLAMINGO TÂN TRÀO

D? án Flamingo Tân Trào n?m t?i xã Tân Trào, S?n D??ng, Tuyên Quang. D? dàng k?t n?i t?i nhi?u ?i?m trong và ngoài t?nh Tuyên Quang:

+ Cách thành ph? Tuyên Quang: 20km

+ Cách thành ph? V?nh Yên: 50km

+ Cách thành ph? Thái Nguyên 60km

+ Cách th? ?ô Hà N?i 70km

L?i th? phát tri?n giao thông ???ng b?, c?ng nh? giao thông ???ng th?y khi n?m 2 bên b? sông phó ?áy. ?em ?ên m?t không gian du l?ch tuy?t v?i cho khu ngh? d??ng Tân Trào.

TI?N ÍCH D? ÁN FLAMINGO TÂN TRÀO

Flamingo Tân Trào s? h?u cho mình h? th?ng ti?n ích hàng ??u, ?áp ?ng ?? m?i nhu c?u vui ch?i, gi?i trí, ngh? d??ng c?a ??i b? ph?n du khách t?i ?ây:

 • Seva Spa & Beauty Destination: Siêu t? h?p ch?m sóc s?c kh?e – s?c ??p
 • Trung tâm Onsen Nh?t B?n: Su?i n??c nóng phong cách Nh?t B?n
 • H? th?ng Bar và nhà hàng 5 sao: Sky Bar, chu?i nhà hàng,cafe m?t bi?n…
 • H? th?ng b? b?i ?a d?ng: B? b?i b?n mùa, B? b?i ?c ??o, B? b?i vô c?c n?i li?n tr?i ??t…
 • Flamingo Play World & Công viên t?c t? ?o VR Game Park
 • Công viên n??c và h? th?ng ti?n ích hàng ??u
 • Trung tâm h?i ngh?, h?i th?o qu?c t? quy mô l?n
 • Wonder Park & Water Park
 • Bãi di?u Fancy Kites
 • V??ng qu?c hoa h?ng
 • Không gian ngh? thu?t Art In The Forest

Ti?n ích d? án khu ngh? d??ng Flamingo Tân Trào

Ngoài ra d? án Tân Trào còn ???c trang b? nhi?u ti?n ích khác nh?

 • S?nh ?ón ti?p
 • Trung tâm ?m th?c dân t?c
 • D?ch v? b?n thuy?n, cano
 • Moto Flyboard
 • Tuor guide

T?t c? t?o nên m?t qu?n th? ngh? d??ng hàng ??u Tuyên Quang, ?em ??n m?t k? ngh? tuy?t v?i cho b?t k? du khách nào mu?n ghé th?m khu di tích l?ch s? này.

M?T B?NG D? ÁN FLAMINGO TÂN TRÀO

D? án ngh? d??ng Flamingo Tân Trào ???c quy ho?ch trên m?t b?ng 25ha v?i t? l? xây d?ng ch? v?n v?n 15% kho?ng 700 c?n h? các lo?i, m?t khách s?n cao c?p 4 sao. Trang b? ??y ?? nh?t nh?ng ti?n ích hi?n ??i b?c nh?t.

M?t b?ng d? án Flamingo Tân Trào

S? l??ng s?n ph?m t?ng lo?i:

+  289 c?n Shophouse

+ 200 c?n li?n k?

+ 124 lô bi?t th?

+ 91 lô tái ??nh c?

D? án Flamingo Tân Trào ???c chia làm 3 phân khu l?n

 • Phân khu Páo Dung (144 c?n di?n tích t? 72-120m2)
 • Phân khu Vi?t B?c (154 c?n di?n tích t? 72-106m2)
 • Phân khu Mùa Hoa (32 c?n t? 72-96m2)

TI?N ?? VÀ GIÁ BÁN FLAMINGO TÂN TRÀO

D? án Flamingo Tân Trao Tuyên Quang ???c kh?i công vào ngày 19/10 n?m 2022. V?i d? ki?n th?i gian hoàn thành vào Quý IV/2023. V?i các nhà th?u xây d?ng l?n, ti?n ?? Flamingo Tân Trào ???c ??m b?o hoàn thành ?úng th?i gian và bàn giao cho nhà v?n hành d? án ?úng th?i gian ?? ra.

Ti?n ?? d? án Flamingo Tân Trào

LÝ DO NÊN ??U T? VÀO FLAMINGO TÂN TRÀO

1. D? án Flamingo Tân Trào là d? án du l?ch ngh? d??ng ??t tiêu chu?n 4 sao qu?c t? ??u tiên t?i Tuyên Quang
2. Ti?m n?ng khai thác v? du l?ch ngh? d??ng c?a Tuyên Quang v?n còn r?t nhi?u khi các ông l?n ngành du l?ch và l? hành m?i ?ang ch?m khai thác
3. Khu di tích l?ch s? Tân Trào ?ã tr?i qua c? tr?m n?m l?ch s?, ngu?n khách s?n có t?i n?i ?ây càng ngày càng ?ông.
4. T?p ?oàn Flamingo Holdings là m?t t?p ?oàn l?n, uy tín trong l?nh v?c ??u t? vào du l?ch ngh? d??ng cao c?p
5. Ti?m n?ng t?ng tr??ng vô cùng cao khi ???c ??u t? bài b?n và h??ng t?i khai thác lâu dài ti?m n?ng c?a d? án Flamingo Tuyên Quang.

 

  ??NG KÝ MUA B?T ??NG S?N

  Quý khách vui lòng nh?p vào form d??i ?ây tiêu chí v? b?t ??ng s?n mà quý khách c?n mua. M?i thông tin cá nhân c?a quý khách s? ch? ph?c v? vi?c liên l?c t? v?n, không s? d?ng vào m?c ?ích khác